تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
  رتبه فعلی :  
  مجموعه آرا :  1
  رتبه : 
 
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه عمومي شماره : 87360005
16 مرداد 1396
بسمه تعالــي آگهي مناقصه عمومي شماره : 87360005 شماره مجوز: 1396.2068 منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد تامين خدمات عمومي و تخصصي (شامل فني و نيمه فني، تنظيفات، امور آبدارخانه ها وفضاي سبز و تهيه و طبخ غذا و ادارة ‌رستورانهاي ) تاسيسات تقويت فشار گاز ندوشن و مركز بهره برداري نايين خود را از طريق برگزاري مناقصه واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور پيمانها منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران ارايه نمايند. 1) اطلاعات مناقصه:  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران - منطقه دو عمليات انتقال گاز  مدت اجراء خدمات : يك سال شمسي  مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع كار : 500.000.000 ريال  پيمانكار بايستي توانايي اراية ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرايند ارجاع كار (مطابق با يكي از موارد درج شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 22/9/95 هيات محترم وزيران) را دارا باشد.  زمان دريافت و مهلت عودت اسناد مناقصه: در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.  محل دريافت اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد- منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران– واحد امور پيمانها- تلفكس: 36281413-031  فرايند مناقصه: عمومي- يك مرحله اي– ارزيابي ساده  محل گشايش پاكات پيشنهاد قيمت‌: كيلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد- منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران  زمان گشايش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. ضمناً هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود. 2) شرايط متقاضيان • ارايه اصل و يا تصوير برابر اصل گواهينامه معتبر تاييد صلاحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دو رشته خدمات عمومي و امور آشپزخانه (تواماً) و گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران جهت دريافت اسناد الزامي است. • ارايه كد اقتصادي و شناسة ملي، گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده و گواهي امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء مجاز الزامي است. ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW . SHANA . IR WWW . NIGC - NIGTC . IR WWW . NIGC - DIST2 . IR http ://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گازايران تاريخ انتشار نوبت اول : 14/05/1396 تاريخ انتشار نوبت دوم : 15/05/1396
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:879