تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي و فني: 8736007
24 مرداد 1396

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي و فني

شماره آگهي: 87360007

شماره مجوز: 1396.2203

شماره تقاضا: 9510174

-  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز

-  موضوع مناقصه: خريد6000 عدد فيلتر المنت طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از سازندگان داخلي

-  محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان، كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور تداركات كالا تلفن: 34042192-34042211-031 / نمابر: 81314571-021و03136278205

-  مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: 000/000/825 ريال(هشتصد و بيست و پنج ميليون ريال)

-  مهلت ارائه مدارك و اعلام آمادگي: حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

-  محل تحويل پاكت هاي مناقصه: امور تداركات كالا منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران به نشاني فوق

-  پاكت هاي مناقصه شامل پاكت هاي الف(تضمين)، ب(پيشنهاد فني و اسناد مناقصه)، ج(پيشنهاد قيمت)، د(مستندات كيفي) و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي باشد.

-  ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده(روزنامه رسمي)براي اشخاص حقوقي و كد اقتصادي و شناسه ملي براي اشخاص حقيقي الزامي است.

- ارائه گواهينامه معتبر الزامي است.

-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز ايران منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يك سال ارائه نمايد.

-  متن قرارداد در سايت منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران موجود مي باشد.

-  اطلاعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل موجود مي باشد.

WWW.NIGC-DIST2.IR

WWW.SHANA. IR

WWW.NIGC-NIGTC. IR

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 24/05/1396     تاريخ انتشار نوبت دوم: 25/05/1396

فیلتر
فیلتر
فیلتر
فیلتر
فیلتر
فیلتر
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:1332