تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه عمومي شماره آگهي: 87350023
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 4 آبان 1395

آگهي مناقصه عمومي

شماره آگهي: 87350023

شماره مجوز: 1395.3092

 -نوع مناقصه: يك مرحله اي-ارزيابي ساده

-  شماره تقاضا: 40365-20738

-  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز

-  موضوع مناقصه :خريد 2 دستگاه(cold cutter) با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

-  محل اخذ اسناد مناقصه : اصفهان، كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور تداركات كالا، تلفن:34042211-34042192-031 / نمابر: 81314571-021

-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  000/000/135 ريال(صد و سي و پنج ميليون ريال)

-  آخرين مهلت اعلام آمادگي: حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

-  محل تحويل پاكت هاي مناقصه : دبيرخانه محرمانه منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

-  پاكت هاي مناقصه شامل پاكت هاي الف- ب -ج و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي باشد.

-  ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده(روزنامه رسمي)براي اشخاص حقوقي و كد اقتصادي و شناسه ملي براي اشخاص حقيقي الزامي است.

- ارائه گواهينامه معتبر الزامی است.

-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز ايران منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يك سال ارائه نمايد.

-  متن قرارداد در سايت منطقه موجود مي باشد.

-  اطلاعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل موجود مي باشد.

WWW.NIGC-DIST2.IR

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC–NIGTC.IR

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 27/07/1395     تاريخ انتشار نوبت دوم: 28/07/1395

 

4
3
2
1
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:1255