تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره: 87350030
1 اسفند 1395
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران(يك مرحله اي) شماره آگهي: 87350030 شماره مجوز: 1395.5075 منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد تعمير و بازيابي قطعات داغ توربين نيوپنيون مدل MS 5002 C را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به دفتر امور پيمانهاي منطقه دوعمليات انتقال گاز ايران ارائه نمايند. اطلاعات مناقصه: 1) دستگاه مناقصه گزار: منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران 2) مدت اجراء پروژه: 4 ماه شمسي 3) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 150.000.000 ريال 4) پيمانكار بايستي توانايي ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار و انجام تعهدات، مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد. 5) محل اجراي پروژه: كارگاه پيمانكار 6) زمان دريافت و عودت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: حداكثر 14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه 7) محل دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور پيمانها- تلفكس: 36281413- 031 8) فرآيند مناقصه:‌ يك مرحله اي- ارزيابي كيفي 9) زمان گشايش پاكت هاي پيشنهاد متعاقبا اعلام مي گردد. 10) محل گشايش پاكت ها: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران (اسناد ارزيابي كيفي و پيشنهادات مالي همزمان توزيع و جمع آوري مي گردد.) ضمناً هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود. شرايط متقاضيان  ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا موجود بودن در ليست پيمانكاران تخصصي صنعت گاز مرتبط با موضوع پيمان يا گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح.  ارائه گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران.  داشتن توان مالي، دانش و تجربه مرتبط، حسن سابقه كافي، توان تجهيزاتي، توان فني و برنامه ريزي براي اجراي موضوع پيمان.  ارائه كد اقتصادي و شناسة ملي، گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده و گواهي امضاء مجاز و تعهدآور صاحبان امضاء مجاز الزامي است. ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW.SHANA.IR WWW.NIGC-NIGTC.IR WWW.NIGC-DIST2.IR http://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران تاریخ انتشار نوبت اول: 01/12/1395 تاریخ انتشار نوبت دوم: 02/12/1395
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:1583