تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
  رتبه فعلی :  رتبه بندی نشده
  مجموعه آرا :  
  رتبه : 
 
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره آگهي: شماره مجوز: 1396.56087360002
16 ارديبهشت 1396
آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران (يك مرحله اي) شماره آگهي: 87360002 شماره مجوز: 1396.560 منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد پروژة مخلوط ريزي، تسطيح مسير و ايمن سازي خط لوله هشتم سراسري محدودة مراكز بهره برداري يزد، نايين و نطنز به صورت پراكنده را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، ميتوانند درخواست كتبي خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به دفتر امور پيمانهاي منطقه دوعمليات انتقال گاز ايران ارائه نمايند. اطلاعات مناقصه : 1) دستگاه مناقصه گزار:‌ منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران 2) مدت اجراء پروژه: 5 ماه شمسي 3) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 840.000.000 ريال به صورت يكي از تضامين قابل قبول ذكر شده در فرآيند ارجاع كار مطابق با آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت/50659 مورخ 22/09/94 هيئت وزيران مي باشد. 4) پيمانكار بايستي توانايي ارائه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار، انجام تعهدات و ضمانتنامه پيش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد. 5) زمان دريافت و عودت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه (به طور همزمان): حداقل 14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه 6) محل دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان-نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گازايران- امور پيمانها- تلفكس : 36281413- 031 7) فرآيند مناقصه:‌ يك مرحله اي- ارزيابي كيفي 8) زمان گشايش پاكت هاي پيشنهاد متعاقبا اعلام ميگردد. 9) محل گشايش پاكت ها: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران ضمناً هزينه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود. شرايط متقاضيان  ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابري از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ارائه گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران جهت دريافت اسناد الزامي است.  داشتن توان مالي، دانش و تجربه مرتبط، حسن سابقه كافي، توان تجهيزاتي براي اجراي موضوع پيمان .  ارائه كد اقتصادي و شناسة ملي و گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده، گواهي امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء مجاز الزامي است. ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW.SHANA.IR WWW.NIGC-NIGTC.IR WWW.NIGC-DIST2.IR http://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران تاريخ انتشار نوبت اول: 13/02/1396 تاريخ انتشار نوبت دوم: 14/02/1396
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:772