تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
  رتبه فعلی :  رتبه بندی نشده
  مجموعه آرا :  
  رتبه : 
 
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره : 87360006
16 مرداد 1396
بسمه تعالــي آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران (يك مرحله اي) شماره : 87360006 شماره مجوز : 1396.2070 منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد مناقصه نصب صاعقه گير و تجهيزات حفاظت صاعقه گير ثانويه تاسيسات تقويت فشار گاز دهق 2و3را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به دفتر امور پيمانها منطقه دوعمليات انتقال گاز ايران ارائه نمايند. اطلاعات مناقصه : 1) دستگاه مناقصه گزار: ‌ منطقه دو عمليات انتقال گازايران 2) مدت اجراء پروژه: 10 ماه شمسي 3) مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 782,000,000ريال 4) پيمانكار بايستي توانايي ارائة ضمانتنامه های شركت در فرايند ارجاع كار، انجام تعهدات، پيش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد. (مطابق با يكي از موارد درج شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 22/9/95 هيات محترم وزيران) 5) محل اجراي پروژه: شهرستان دهق-تاسيسات تقويت فشار گاز دهق 2و3 6) زمان دريافت و عودت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: حداكثر14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه 7) محل دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان–نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران –امور پيمانها-تلفكس : 36281413- 031 8) فرايند مناقصه:‌ يك مرحله اي–ارزيابي كيفي 9) زمان گشايش پاكات پيشنهاد متعاقبا اعلام مي گردد. 10) محل گشايش پاكات: تهران-ميدان هفت تير–پلاك 273–شركت انتقال گاز ايران 11) اسناد ارزيابي كيفي، پيشنهادات مالي همزمان توزيع و جمع آوري ميگردد. ضمناً هزينه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود. شرايط متقاضيان  ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل رتبه 5 نيرو از مديريت و برنامه ريزي كشور و ارائه گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران جهت دريافت اسناد الزامي است .  داشتن توان مالي، دانش و تجربه مرتبط، حسن سابقه كافي، توان تجهيزاتي براي اجراي موضوع پيمان.  ارائه كد اقتصادي و كد شناسة ملي و گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده، گواهي امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء مجاز الزامي است. ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW . SHANA . IR WWW . NIGC - NIGTC . IR WWW . NIGC - DIST2 . IR http ://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران تاريخ انتشار نوبت اول : 14/05/1396 تاريخ انتشار نوبت دوم : 15/05/1396
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:991