تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
  رتبه فعلی :  رتبه بندی نشده
  مجموعه آرا :  
  رتبه : 
 
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه عمومي شماره آگهي: 87360008 شماره مجوز: 1396.2572
12 شهريور 1396
آگهي مناقصه عمومي شماره آگهي: 87360008 شماره مجوز: 1396.2572 منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد ساخت و اجراي ديوارهاي بتني حصار پيش ساخته خود را از طريق برگزاري مناقصه واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور پيمانهاي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران ارايه نمايند. 1) اطلاعات مناقصه:  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز  مدت اجراء: 5 ماه شمسي  مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار: 242,500,000 ريال  پيمانكار بايستي توانايي اراية ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآيند ارجاع كار (مطابق با يكي از موارد درج شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 22/9/95 هيات محترم وزيران) را دارا باشد.  زمان دريافت و مهلت عودت اسناد مناقصه: در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.  محل دريافت اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، واحد امور پيمانها تلفكس: 36281413-031  فرآيند مناقصه: عمومي- يك مرحله اي– ارزيابي كيفي  محل گشايش پاكت هاي پيشنهاد قيمت‌: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران  زمان گشايش پاكت ها: در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. ضمناً هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود. 2) شرايط متقاضيان  ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل مدارك ذيل جهت اعلام آمادگي و دريافت اسناد مناقصه الزامي مي باشد. - گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل پايه 5 رشته ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا گواهي توليدكنندگان، فروشندگان و اجرا كنندگان بناهاي پيش ساخته بتني - گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران - كد اقتصادي - شناسة ملي شركت- گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده - گواهي امضاء مجاز و تعهدآور صاحبان امضاء مجاز. ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW.SHANA.IR WWW.NIGC-NIGTC.IR WWW.NIGC-DIST2.IR http://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران تاريخ انتشار نوبت اول: 12/06/1396 تاريخ انتشار نوبت دوم: 13/06/1396
صفحه بعدی 1 2 3
تعداد بازديد کنندگان:1530