تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
بازگشت 
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي وفني پيمانكاران
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 22 خرداد 1395

تجديد آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي وفني پيمانكاران (دومرحله اي)

شماره آگهی: 87350007

شماره مجوز: 1395.1226

            منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد تعويض پوشش  خط لوله ً24 يزد كيلومتر 88 الي 113  به طول 25 كيلومتر با اعمال پوشش نوار سرد را پس از ارزيابي كيفي وفني به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، ميتوانند درخواست كتبي خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي، فني و اسناد مناقصه به دفتر امور پيمانهای منطقه دوعمليات انتقال گاز ايران ارائه نمايند.

اطلاعات مناقصه : 

1)       دستگاه مناقصه گزار: ‌ منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

2)       مدت اجراء پروژه: 260 روز تقويمي

3)        مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:  4,035,020,000 ريال              

4)    پيمانكار بايستي توانايي ارائة ضمانتنامه حسن انجام تعهدات. ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار، ضمانتنامه پيش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد.

5)       محل اجراي پروژه: كيلومتر 88 تا 113 محدوده تيميارت سجزي و شيرها و خطوط مدفون در ايستگاههاي شيربين راهي

6)       زمان دريافت و عودت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: 14 روز  پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه

7)    محل دريافت استعلام ارزيابي كيفي، فني و اسناد مناقصه: كيلومتر  17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مرکزی منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور  پيمانها- تلفكس : 36281413- 031

8)       فرايند مناقصه :‌ دومرحله اي

9)       محل گشايش پاكت های پيشنهاد: تهران- ميدان هفت تير-  پلاك  273-  شركت انتقال گاز ايران

10)   زمان گشايش پاكت ها در اسناد مناقصه درج گرديده است.

11)   اسناد ارزيابي كيفي، فني و پيشنهادات مالي همزمان توزيع و جمع آوري ميگردد.

ضمناً هزينه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود.

شرايط  متقاضيان

v    ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل  گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل رتبه 4 تاسيسات و تجهيزات
يا رتبه  4نفت و گاز
از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي جهت دريافت اسناد الزامي است.

v      داشتن توان مالي، تجربه مرتبط، حسن سابقه كافي، توان تجهيزاتي و توان فني و برنامه ريزي براي اجراي موضوع پيمان

v               ارائه كد اقتصادي و كد شناسة ملي و صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 1393 و گواهي امضاء و ارائه گواهينامه ايمني امور پيمانكاران صاحبان امضاء مجاز  الزامي است .

 

ضمناً  آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

WWW.SHANA.IR   

WWW.NIGC-NIGTC.IR 

WWW. NIGC- DIST2. IR

http://iets.mporg.ir

 

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 22/03/1395            تاريخ انتشار نوبت دوم: 23/03/1395

 

تعداد بازديد کنندگان:1270