تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 87350010
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 13 تير 1395

آگهي تجديد مناقصه عمومي- يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره آگهي: 87350010

شماره مجوز:1395.1552

-  شماره تقاضا: 40336-20828

-  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز

-  موضوع مناقصه: ساخت و نصب يك عدد اتاقك Welding set به ابعاد 770*550*250 سانتيمتر به همراه تجهيزات جوشكاري طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

-  محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان، كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور تداركات كالا- تلفن: 34042192-34042204-031 / نمابر: 81314571-021

-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 000/000/225 ريال(دويست و بيست و پنج ميليون ريال)

-  مهلت ارائه مدارك و اعلام آمادگي: حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

-  محل تحويل پاكت هاي مناقصه: دبيرخانه محرمانه منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران به نشاني فوق

-  پاكت هاي مناقصه شامل پاكت هاي الف- ب -ج و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي باشد.

-  ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده(روزنامه رسمي)براي اشخاص حقوقي و كد اقتصادي و شناسه ملي براي اشخاص حقيقي الزامي است.

-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان سپرده حسن اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز ايران، منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل به مدت قرارداد و دوره گارانتي ارائه نمايد.

-  ارائه گواهينامه معتبر الزامي مي باشد.

-  متن قرارداد شامل 21 صفحه در سايت منطقه دو عمليات انتقال گاز موجود مي باشد.

-  اطلاعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل موجود مي باشد.

WWW.NIGC-DIST2.IR

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC–NIGTC.IR

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 13/04/1395     تاريخ انتشار نوبت دوم: 15/04/1395

 

عكس 4
عكس 3
عكس 2
عكس 1
قرارداد
صورت مقادير كالا
ارزيابي كيفي
پيشنهاد فروشنده
ماشين جوش
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:2015