تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصـه شماره 87350011
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 29 تير 1395

آگهي تجديد مناقصه عمومي- دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره آگهي: 87350011

شماره مجوز:1395.1760

-  شماره تقاضا: 20169-20728

-  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران - منطقه دو عمليات انتقال گاز

-  موضوع مناقصه: خريد تجهيزات سيستم F&G به همراه نصب، اجرا، راه اندازي و تست سيستم اعلام حريق آدرس پذير مربوط به تاسيسات تقويت فشار گاز اصفهان 2 واقع در زرين شهر-كيلومتر 20 جاده زرين شهر شهركرد- سه راه گازمطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

-  محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان - كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد- منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران- امور تداركات كالا- تلفن: 34042192-34042204-031 / نمابر: 81314571-021

-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 000/875/675 ريال(ششصد و هفتاد و پنج ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال)

-  مهلت ارائه مدارك و اعلام آمادگي: حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

-  محل تحويل پاكت هاي مناقصه: دبيرخانه محرمانه منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

-  پاكت هاي مناقصه شامل پاكت هاي الف- ب -ج و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي باشد.

-  ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده(روزنامه رسمي)براي اشخاص حقوقي و كد اقتصادي و شناسه ملي براي اشخاص حقيقي الزامي است.

- ارائه گواهينامه معتبر الزامي است.

-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز ايران منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يك سال ارائه نمايد.

-  متن قرارداد در سايت منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران موجود مي باشد.

-  اطلاعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل موجود مي باشد.

 

WWW.NIGC-DIST2.IR

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGC–NIGTC.IR

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 27/04/1395                          تاريخ انتشار نوبت دوم: 29/04/1395

 

111
اصفهان 2
قرارداد
مشخصات پروژه
صورت مقادير
معيارهاي ارزيابي فني
استعلام ارزيابي كيفي
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:2208