تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه شماره87350012
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 6 مرداد 1395

آگهي  شناسايي  پيمانكاران

شماره آگهي: 87350012

شماره مجوز: 1395.1923

             منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد تامين خدمات عمومي و تخصصي شامل فني و نيمه فني، تنظيفات، امور آبدارخانه ها، فضاي سبز، تامين غذا و اداره رستوران تاسيسات تقويت فشار گاز ندوشن را به پيمانكار داراي صلاحيت  واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور پيمانهای منطقه دوعمليات انتقال گاز ايران ارايه  نمايند.

اطلاعات مناقصه: 

1-     دستگاه مناقصه گزار:‌ شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز

2-     مدت اجراء خدمات: يك سال شمسي 

3-     زمان دريافت و عودت اسناد مناقصه: ظرف مدت حداكثر 10 روز از تاريخ درج شده در اسناد مناقصه

4-     مبلغ تضمين  شركت در مناقصه: 000 /000/430 ريال

5-     پيمانكار بايستي توانايي اراية ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه شركت در مناقصه، مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد.

6-    محل دريافت اسناد مناقصه: كيلومتر  17 جاده اصفهان–نجف آباد، ستاد مرکزی منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، واحد امور پيمانها- تلفكس: 36281413- 031

7-     محل گشايش پاكت های مناقصه:  اصفهان- خیابان چهارباغ بالا- مقابل مجتمع تجاري پارك- منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران  

8-     زمان گشايش پيشنهادات: متعاقباً‌ اعلام مي گردد.

9-     فرايند مناقصه:‌ يك مرحله اي–ارزيابي ساده

 

هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

شرايط  متقاضيان

v   ارايه گواهينامه معتبر تاييد صلاحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همزمان در دو رشته خدمات عمومي و امور آشپزخانه الزامي است.

v      ارايه كد شناسه ملي، كد اقتصادي معتبر جهت دريافت اسناد مناقصه الزامي است.

ضمناً  آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

 

WWW.SHANA. IR   

WWW.NIGC-NIGTC.IR 

WWW.NIGC-DIST2. IR

http://iets.mporg.ir

 

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 05/05/1395     تاريخ انتشار نوبت دوم: 06/05/1395

 

صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:2194