تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي و فني.شماره آگهي: 87350026
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 16 آذر 1395

 

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي و فني

شماره آگهي: 87350026

شماره مجوز: 1395.3732

-  شماره تقاضا: 50033-20728

-  دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز

-  موضوع مناقصه: خريد 5 دستگاه ليفتراك 5 تن ديزلي مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه  از سازندگان داخلي

-  محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان، كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور تداركات و عمليات كالا، تلفن: 34042192-34042211-36278205-031 / نمابر 81314571-021

-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  000/000/500 ريال(پانصد ميليون ريال)

-  مهلت ارائه مدارك و اعلام آمادگي : حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي

-  محل تحويل پاكت هاي مناقصه : دبيرخانه محرمانه منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران به نشاني فوق

-  پاكت هاي مناقصه شامل پاكت هاي الف- ب -ج و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي باشد.

-  ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده(روزنامه رسمي)براي اشخاص حقوقي و كد اقتصادي و شناسه ملي براي اشخاص حقيقي الزامي است.

- ارائه گواهينامه معتبر الزامی است.

-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز ايران، منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يك سال ارائه نمايد.

-  متن قرارداد در سايت منطقه دو موجود مي باشد.

-  اطلاعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت هاي ذيل موجود مي باشد.

WWW.NIGC-DIST2.IR

WWW. SHANA. IR

WWW. NIGC – NIGTC. IR

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 07/09/1395       تاريخ انتشار نوبت دوم: 09/09/1395

 

5
4
3
2
1
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:1691